Organized by


Providence University

Supported by


National Science Council (NSC)


International Chinese Association of Quantitative Management


The School of Business, National Taichung University of Science and Technology


College of Science, National Chung Hsing University

Technical Program Committee Member

(In alphabetical order of the last names of technical program committee members)

Co-Chairs

Jau-Chuan Ke (Taiwan)

Hsing Paul Luh (Taiwan)

Wuyi Yue (Japan)

Members

Jesus R. Artalejo (Spain)

Fu-Min Chang (Taiwan)

Kuo-Hwa Chang (Taiwan)

Yung-Ming Chang (Taiwan)

Mingchih Chen (Taiwan)

Edwin Cheng (Hong Kong)

Wai-Ki Ching (Hong Kong)

Bong Dae Choi (Korea)

Shu-Hui Chuang (Taiwan)

Guangyue Han (Hong Kong)

Qi-Ming He (Canada)

Ganguk Hwang (Korea)

Shoji Kasahara (Japan)

Konosuke Kawashima (Japan)

Jyh-Bin Ke (Taiwan)

Bara Kim (Korea)

Ching-Chang Kuo (Taiwan)

Ho Woo Lee (Korea)

Se Won Lee (Korea)

Wen-Chiung Lee (Taiwan)

Quanlin Li (China)

Chih-Chin Liang (Taiwan)

Hiroyuki Masuyama (Japan)

Masakiyo Miyazawa (Japan)

Yoni Nazarathy (Australia)

Yoshikuni Onozato (Japan)

Wen Lea Pearn (Taiwan)

Poompat Saengudomlert (Thailand)

Winston Seah (New Zealand)

Yang Woo Shin (Korea)

Hideaki Takagi (Japan)

Yutaka Takahashi (Japan)

Chee Wei Tan (Hong Kong)

Y.C. Tay (Singapore)

Naishuo Tian (China)

Tuan Phung-Duc (Japan)

Chia-Hung Wang (Taiwan)

Chia-Li Wang (Taiwan)

Jinting Wang (China)

Tsung-Yin Wang (Taiwan)

Dong-Yuh Yang (Taiwan)

Dequan Yue (China)

Zhe George Zhang (USA)

Yigiang Q. Zhao (Canada)